EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Perkhidmatan Perpustakaan

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Perkhidmatan Teknikal

Bahagian Perkhidmatan Teknikal bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan perpustakaan yang luas untuk menyokong dasar, misi, dan objektif perpustakaan, dalam memenuhi keperluan maklumat, pendidikan, budaya dan rekreasi pengguna. Kami memberi perhatian khusus kepada sumber maklumat elektronik tempatan dan global dan kepada semua jenis dokumentasi yang berkaitan dengan Sarawak, Sarawakiana, sebagai koleksi istimewa kami

Walaupun matlamat kami adalah untuk memenuhi keperluan maklumat semua orang, Dasar Pembangunan Koleksi 2018 menggariskan kriteria untuk mempertimbangkan bahan-bahan yang sesuai dan dalam media yang sesuai untuk penambahan koleksi.

Unit Perolehan

Fungsi Utama

 1. Perolehan sumber maklumat, berdasarkan:
  • Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak, 1999 & Perpustakaan Negeri Sarawak (Pindaan), Ordinan, 2009
  • Dasar Pembangunan Koleksi Pustaka 2018
 2. Pembangunan Koleksi
  • Mengekalkan dan mengemas kini Dasar Koleksi untuk memastikan kesesuaian
  • Menyokong program dan dasar pembangunan negeri
  • Mengambil bahagian dalam kerjasama strategi pembangunan koleksi
  • Mengambil bahagian dalam hadiah dan pertukaran
Unit Pengkatalogan

Fungsi Utama

 1. Pengurusan Koleksi Fizikal
  • Menggunakan metodologi yang sesuai dan terkini untuk pengumpulan, penyimpanan dan pengambilan semula termasuk pengkatalogan, pengelasan, penugasan tajuk perkara, penyelenggaraan fail kuasa dan pemprosesan bahan perpustakaan.
  • Mengemas kini dan mengekalkan prosedur penyelenggaraan koleksi.
  • Pengauditan tahunan koleksi.
 2. Pembangunan Pangkalan Data
  • Memastikan OPAC menyediakan akses yang lengkap dan komprehensif kepada koleksi perpustakaan.
  • Penambahbaikan secara kerap data bibliografi selaras dengan Piawaian Antarabangsa yang digunakan.
  • Memastikan konsistensi dalam pangkalan data yang dihasilkan dan memudahkan akses untuk memenuhi keperluan pengguna perpustakaan.
Cadangan untuk Pembelian

Kami menggalakkan input daripada para pengguna mengenai koleksi untuk memenuhi dengan lebih baik keperluan dan minat mereka. Semua cadangan pembelian adalah tertakluk kepada kriteria pemilihan yang sama seperti bahan lain dan tidak ditambah secara automatik ke koleksi.

Sila e-mel cadangan anda kepada Ramdzan Hj. Saman ramdzans@sarawak.gov.my / Ainie Umairah Lee Abdullah leemc2@sarawak.gov.my atau hubungi + 6082-442000


Bahagian Perkhidmatan Penglibatan Komuniti (CESD)

CESD secara kolaboratif menganjurkan acara dan aktiviti untuk pengguna dan masyarakat di semua peringkat, untuk saling berhubung, melalui program kebudayaan, maklumat dan pendidikan untuk menyokong perpustakaan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Peranan
 • Melaksanakan aktiviti jangkauan komuniti yang berkaitan dengan perkhidmatan yang bersesuaian; bekerjasama dengan wakil dari agensi komuniti lain dalam merancang aktiviti jangkauan.
 • Merancang program / bengkel yang sesuai untuk kanak-kanak, ibu bapa, orang dewasa, warga emas, yang termasuk bercerita, perbincangan / ceramah buku, menulis bengkel, perancangan / penyertaan festival dan / atau aktiviti berkaitan lain.
 • Mempromosikan program Perpustakaan, perkhidmatan dan acara, termasuk penggunaan media sosial, penyelarasan dengan Perkhidmatan Pemasaran, penglibatan rakan kongsi komuniti, dan aktiviti jangkauan lain.
 • Menjalankan pelbagai aktiviti pentadbiran dalam menyokong operasi Perpustakaan, yang merangkumi: menyediakan laporan aktiviti; memproses pelbagai borang dan / atau, melaksanakan aktiviti berkaitan yang lain.
Tugas Utama
 • Budaya Membaca
 • Program jangkauan
 • Khidmat nasihat dan latihan perpustakaan awam dan komuniti (PNM / Majlis Tempatan / Perpustakaan Komuniti)
 • Kerjasama
 • Pemeriksaan dan penyelenggaraan perpustakaan awam (PNM)
 • Aktiviti-aktiviti American Corner
Acara akan datang dan sokongan

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara Komuniti yang akan datang, atau jika anda ingin menjadi sukarelawan atau menyokong mana-mana aktiviti kami, sila hubungi pegawai CESD kami;

Razak Haji Rambili razakr@sarawak.gov.my/ Dayang Najwa Hazwani Bt Awang Zaini najwa@sarawak.gov.my atau hubungi +082442000 samb. 348/339


Bahagian Perkhidmatan Maklumat

Bahagian Perkhidmatan Maklumat berfungsi sebagai gerbang ilmu pengetahuan dan budaya dengan menyediakan sumber dan perkhidmatan untuk menyokong literasi, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Kami komited untuk memenuhi keperluan maklumat pelanggan kami melalui tugas-tugas berikut:

 1. Memberi bantuan rujukan yang saksama kepada pengguna melalui telefon, e-mel, surat, secara peribadi atau melalui penggunaan teknologi komunikasi lain dalam jangka masa yang munasabah
 2. Memudahkan akses kepada maklumat dari sumber perpustakaan dan yang tersedia melalui konsortium / disimpan dari jauh, dengan mencari, mengakses dan menilai maklumat yang dikehendaki
 3. Sirkulasi dan pengurusan keahlian
 4. Pinjaman antara perpustakaan dan penghanaran dokumen
 5. Menyediakan arahan/orientasi perpustakaan, maklumat dan sesi literasi digital kepada pengguna
 6. Menggalakkan dan memasarkan sumber dan perkhidmatan maklumat
 7. Melakukan survei pengguna dan menilai penggunaan maklumat dan perkhidmatan yang diberikan
 8. Menyokong perkhidmatan-perkhidmatan E-Kerajaan serta initiatif kerajaan

Untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan dan sumber kami, sila hubungi:

Edison Ricket or Rozana Octovia Raymond di +082442000 samb. 341/331 atau email kepada edisonr@sarawak.gov.my/rozanoru@sarawak.gov.my


Bahagian Sarawakiana

Bahagian Sarawakiana Diletakkan di bawah bidangkuasa Sektor Perkhidmatan Depositori. Peranan Bahagian ini adalah untuk menguruskan koleksi khas di Pustaka yang terdiri dari koleksi Sarawakiana, Borneo dan Malaysiana.

Peranan utama Bahagian Sarawakiana sebagaimana yang dinyatakan dalam Sarawak State Library Ordinance, 1999 adalah:

 1. Membangun dan memperkasakan Koleksi Khas (Koleksi Sarawakiana) Pustaka sebagaimana yang telah termaktub dalam Sarawak State Ordinance Cap 29.
 2. Menguatkuasakan peranan Pustaka sebagai Pusat Penyerahan Bahan sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 15, Sarawak State Library Ordinance, 1999.
 3. Mempromosikan perkhidmatan, program dan aktiviti serta memberi akses bahan-bahan koleksi Pustaka kepada orang awam dan penyelidik untuk tujuan rujukan dan penyelidikan sebagaimana yang telah dinyatakan di bawah Sarawak State Ordinance Cap 29.

Bahagian Sarawakiana berperanan menguruskan bahan-bahan terutama bahan-bahan nadir (rare materials) dan bahan-bahan arkib dalam pelbagai topik, format, zaman dan bahan penerbitan yang diterima atau diserahkan melalui fungsi Legal Deposit. Koleksi khas dan yang bernilai arkib ditempatkan di bilik Koleksi Khas di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching atau di Repositori Rekod Negeri.

Bahagian Sarawakiana disokong oleh dua (2) unit:

 1. Unit Serahan Bahan
 2. Unit Koleksi Khas

Fungsi unit-unit tersebut adalah seperti di bawah:

Unit Serahan Bahan
 • Memastikan warisan sastera di negeri ini dikekalkan untuk penyelidik dan kegunaan para cendiakiawan dan untuk generasi akan datang.
 • Memperoleh dan menyediakan sumber-sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan dalam Sarawak.
 • Menyediakan rekod bibliografi mengikut piawaian berdasarkan bahan-bahan yang diterbitkan.
 • Mengekalkan rekod statistik sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak.
 • Memberi kesedaran, khidmat nasihat, promosi dan penguatkuasaan keperluan Serahan Bahan (Legal Deposit) di negeri ini.
Unit Koleksi Khas
 • Membangunkan Koleksi Khas melalui pembelian, wasiat/derma, pembangunan kandungan tempatan, sejarah lisan, pendigitan dan serahan bahan (Legal Deposit) terutamanya bahan Sarawakiana dan Borneo.
 • Perolehan bahan Koleksi Khas terutamanya koleksi bahan Sarawakiana dan Borneo.
 • Memperkaya kandungan tempatan melalui pendigitan dan sejarah lisan.
 • Pemprosesan dan pemeliharaan bahan-bahan Koleksi Khas.
 • Pengaksesan, promosi, penggunaan perkhidmatan dan bahan-bahan Koleksi Khas serta bahan-bahan yang bernilai arkib.